Kernprogramma

Het Kernprogramma is bedoeld voor senior projectmanagers. Het programma beoogt hen voor te bereiden op de grotere en complexere projectopgaven.

Jouw profiel? ….. Je hebt ruime ervaring, staat midden in jouw carrière, jouw projecten worden complexer en meer allesomvattend, je hebt al een flinke bagage en je wilt je blijven ontwikkelen.

Centraal in Kernprogramma

Als projectmanager geef je vorm, inhoud, richting en voortgang aan de projecten van jouw werkgever in directe afstemming met andere stakeholders. Naarmate jouw senioriteit groeit, verandert ook jouw rol als projectmanager. Die rol gaat van “hands on” projectmanagement naar managen van de projectomgeving en de projectstrategie. Projectmanagers zijn veelal doeners gevormd in een doelgerichte cultuur. Naarmate je moet werken met langere planningstermijnen, complexere projectinhoud in onduidelijkere context, met onvolkomener informatie en grotere ambiguïteit, neemt de factor onzekerheid toe. Het vraagt meer aandacht en tijd om die context en de adequate strategie te onderzoeken, te beoordelen en te (her)-bepalen. Je kunt effectiever worden wanneer je leert omgaan met onzekerheden en leert meer tijd te nemen alvorens tot handelen over te gaan. Van belang zijn de ontvankelijkheid voor zwakke signalen, het weerstaan van de druk tot direct acteren en reageren en het kijken vanuit verschillende gezichtspunten. Het Kernprogramma stelt dit centraal en helpt projectmanagers een grote stap te maken in hun professionele distantie.

“Het Kernprogramma levert de projectmanager verrijking en herijking. De Kernprogramma alumnus is daarmee bij uitstek voorbereid voor de meest uitdagende projecten”. Prof. André Dorée

Het beoogd eindresultaat van het Kernprogramma

• Je weet effectief taaie vraagstukken om te buigen naar oplossingen. Je doet dat door operationele creativiteit, het bedenken van nieuwe wegen en wegnemen van belemmeringen.
• Je hebt persoonlijke veerkracht en kunt omgaan met weerstanden en politieke spelletjes en weet macht en manipulaties te doorgronden en te neutraliseren.
• Je beschikt over brede kennis en ervaring waardoor je weet waar je het over hebt en snapt waar anderen het over hebben. Ook herken je symptomen en patronen.
• Je bedenkt als projectmanager niet alleen inhoudelijke oplossingen maar weet die ook met deelnemende partijen te verbinden tot resultaat.
• Je verschaft je toegang tot macht en invloed op hogere echelons en weet daardoor stagnaties in besluitvorming te doorbreken.

Het Kernprogramma verbindt de persoonlijke ontwikkeling die je doormaakt aan de eisen en opgaven van de organisaties uit het netwerk van Neerlands diep. Uitwisseling staat daarom centraal: met senior collega’s, met docenten, wetenschappers en andere partijen.

“Meteen had ik een goed gevoel bij dit programma. Het is professioneel, de onderdelen zitten goed in elkaar en er wordt ook veel van de deelnemers verwacht. Ook de kick-off was serieus opgezet. Aan de sfeer merkte ik dat dit geen ‘standaardcursus’ is, maar een gedegen vraag gestuurd programma: maatconfectie dus.” 
Michel van Erk, projectmanager bij het Rijksvastgoedbedrijf

Opzet en inhoud programma

Het Kernprogramma telt tien seminars, tussentijdse gesprekken met programmamanager en je leidinggevende, intervisies met collega’s en een aantal individuele coaching sessies. Daarnaast ga je aan de slag met voorbereidende opdrachten, reflecties en een persoonlijke leervraag of een eigen experiment/onderzoek, dat je aan het eind van het programma presenteert.

Seminars: Inspiratie door vakinhoudelijke experts

Het verbeteren en verfijnen van leiderschap en vakmanschap met gevoel voor politieke, bestuurlijke en maatschappelijke omgeving, daar draait het om in het Kernprogramma. Om dit te bewerkstelligen werkt Neerlands diep onder anderen samen met de professoren Hans de Bruijn, André Dorée en Ernst ten Heuvelhof. De inhoud sluit nauw aan op de belevingswereld van de deelnemers en kan gedurende het programma steeds worden aangescherpt.

Intervisie: in gesprek over praktijkvraagstukken

De intercollegiale intervisie vindt plaats in de periodes tussen de seminars. In een groep van maximaal zes collega’s bespreek je in elke bijeenkomst actuele vraagstukken uit de praktijk.

Coaching: werken aan efficiëntie en leiderschap

Intensief en in relatief korte tijd werk je met een coach aan de versterking van je leiderschapsvaardigheden en aan een betere persoonlijke effectiviteit.

“Wat ik mooi vond aan het Kernprogramma is dat ervaren mensen uit het veld hun kennis brachten vanuit observatie. Dus niet: ‘dit moet je doen’. Maar: ‘dit is wat ik zie in de wereld om je heen – verzin een list’. Bij andere opleidingen leer je vaak een kunstje. Bij Neerlands diep krijg je inzicht in de omgeving waarin je acteert.”
Bert Kassies, projectmanager van Spoorzone Groningen

Leerfilosofie

Het Kernprogramma beoogt projectmanagers een ontwikkeling te laten door maken waarmee ze effectief kunnen (blijven) opereren bij toenemende complexiteit. Zelfonderzoek naar de persoonlijke opvattingen, inbreng, vaardigheden en effectiviteit van de deelnemers in hun opereren als professional wordt volop gestimuleerd. Door reflectie, gerichte aandacht en oefening wordt gewerkt aan zelfinzicht, persoonlijke ontwikkeling en groei in persoonlijke effectiviteit. Daarnaast stimuleert het Kernprogramma de onderlinge uitwisseling van en reflectie op ervaringen en repertoire. Deze onderlinge ervaringsuitwisseling verbreedt en verdiept de kennis en vaardigheden van de deelnemers.
Inhoudsdeskundige docenten presenteren theorieën en inzichten vanuit diverse velden. De deelnemers kunnen hiermee hun waarnemingsvermogen verrijken en hun inzicht/begrip verdiepen en verbreden.
Binnen het Kernprogramma wordt een waarderende benadering gehanteerd. De opstelling vanuit het programma is onderzoekend, onafhankelijk en verkondigt geen “absolute waarheden”. Deelnemers worden uitgedaagd hun grenzen te verkennen in hun denken en doen en actief nieuwe wegen en opvattingen te onderzoeken.

Deelnemersprofiel

  • Je bent in dienst bij één van de projectorganisaties in het publieke domein, hebt senioriteit en zeven tot vijftien jaar ervaring als projectmanager.
  • Je beschikt over ruime kennis en ervaring en draagt eindverantwoordelijkheid bij een project.
  • Je hebt de ambitie om je door te blijven ontwikkelen tot een effectievere projectmanager: professioneler op het persoonlijke, vakinhoudelijke, technische en organisatorische vlak.
  • Je beschikt over voldoende tijd en betrokkenheid om te participeren gedurende de hele doorlooptijd van het Kernprogramma.
  • Je hebt een open en reflectieve instelling en wilt leren van andere deelnemers.

“Van mijn medestudenten en de opleiding leerde ik met een ander oog naar externe factoren te kijken. Ik begon het werk als een open proces te zien in plaats van een afgebakend project. Ik ben in die periode ook omgevingsmanager bij mijn project geworden.”
Jeroen Maas, planologiemanager A2 Maastricht

Studiebelasting

Het Kernprogramma heeft een looptijd van ongeveer twee jaar en vraagt een tijdsinvestering van 400 à 450 contacturen voor de bijeenkomsten en tussen de 180 en 200 uur aan zelfstudie. Je rondt het programma af met een compleet portfolio en het schrijven en presenteren van een eindopdracht.Locatie

De tien seminars vinden plaats op verschillende locaties, verspreid over het land. Overnachting en maaltijden zijn inbegrepen. Wat de locaties delen, is dat het plekken zijn waar je met de andere deelnemers van het Kernprogramma in alle rust en ruimte van gedachten kunnen wisselen.

“Toen ik begon, had ik nergens tijd voor. Ik vroeg me serieus af hoe ik ook nog zo’n programma kon volgen. Maar tegen de tijd dat we bij het derde blok waren aangeland, was mijn agenda nog maar halfvol. Ik had geleerd om de dagelijkse gang van zaken over te laten aan de professionals in mijn team.” Frans de Kock, projectmanager bij Rijkswaterstaat

Aanmelden

Voor het Kernprogramma meld je je aan via jouw eigen organisatie. Je verwoordt jouw motivatie en ambities in een Motivation Paper. Die paper is, samen met jouw CV, de basis voor het intakegesprek. In het intakegesprek ga je met de programmamanager van Neerlands diep na of deelname aan het Kernprogramma voldoende rendement oplevert voor jezelf en jouw organisatie.

Contact

Wil je graag meer weten over het Kernprogramma? Neem dan contact op met programmamanager Marjan Lont, marjan@neerlandsdiep.nl en 06-13 26 53 28.