Projectennetwerk

Kempkensberg fase 2

Op dit moment worden er grote investeringen gedaan in direct aangesloten percelen van Kempkensberg waarbij de Zuidelijke ringweg wordt verdiept en een park, het Zuiderplantsoen, op maaiveld wordt toegevoegd. De kwaliteiten die het gebied hiermee krijgt, liggen in het verlengde van de ontwikkeling van Kempkensberg fase 1. Hierbij is in het afgelopen decennium de stad verrijkt met een kantoorgebouw met markante toren en de Stadstuin met daarin het Sterrebospaviljoen. Dit samenhangende ensemble is inmiddels van betekenis als stadsicoon met de toren als landmark in de skyline van de stad.

De ontwikkeling van Kempkensberg fase 1 (2008-2012) heeft een beweging in het gebied veroorzaakt waarbij het voormalige, overwegend grijze en introverte karakter (de voormalige serie torens en parkeerterreinen) naar groen is getransformeerd. Met de ontwikkeling van Zuiderplantsoen/ Aanpak Ring Zuid (ARZ) wordt de doorwaadbaarheid van het gebied voor langzaam verkeer hersteld doordat de barrière werking van de ringweg vervalt.

De gemeente Groningen en het Rijksvastgoedbedrijf willen het gebied Kempkensberg en de Helperzoom-zone doorontwikkelen tot een levendig gebied met werk-, woon-, en parkfuncties. Invalshoek is een gebiedsgerichte, integrale benadering voor parkengebied, groenstructuren en de nieuwbouwlocaties in de Stadstuin en aan de Helperzoom. De synergie met het Project Aanpak Ring Zuid wordt nadrukkelijk gezocht.

Gebiedsgericht werken vraagt om partnerschap
Vanuit partnerschap voegt Kempkensberg waarde toe aan de stad Groningen. Het is een samenwerking tussen vele partijen (van Rijksvastgoedbedrijf, gemeente, Rijkswaterstaat, Provincie, bouwer tot participerende burgers) die elkaar vinden in hun gezamenlijke ambitie om samen stad te maken. Vanuit de samenhang en het overzicht wordt de opgave voor de stad geformuleerd. Raakvlakken tussen projecten worden gezamenlijk in beeld gebracht en integraal afgestemd. Een open houding van alle betrokken partijen is hierbij cruciaal. Een houding die gaat over na te streven doelen voor de toekomst van de stad, met een resultaat waar elke partij trots op is.

Ambities rijk en stad Groningen: wederzijdse versterking
Bij de formulering van haar ambities maakt het Rijksvastgoedbedrijf duidelijk hoe de ambities van het rijk passen bij de ambities van de stad Groningen en hoe deze elkaar versterken. Gezamenlijke ambities en doelstellingen bepalen wat we nu moeten doen om aantrekkelijke woon- en werkmilieus te kunnen aanbieden: met een identiteit die in belangrijke mate wordt bepaald door de ligging: op de kruising van landschap en stad.

  • Peter Eitjes
  • Procesmanager