De Verbinders (samen met de markt)

Hoe kun je in je project met elkaar samenwerkingscondities creëren die de gezamenlijke projectprestaties duurzaam verbeteren? Dat is waar De Verbinders over gaat. Met als resultaat een optimale samenwerking op basis van openheid en wederzijds vertrouwen. Kortom: een win-win situatie voor alle betrokken partijen en hun projectteams. Je doorloopt het ontwikkelprogramma De Verbinders samen met je collega’s van de verschillende publieke en private projectpartners. Dat maakt het programma uniek in de sector. Leer in je lopende project draagvlak te creëren voor oplossingen die voorheen niet mogelijk leken. Profiteer van deze mogelijkheid om zo iedere klus samen met je projectpartners te kunnen klaren, nu en in de toekomst!

Werken aan creatieve oplossingen en een constructieve samenwerking

De Verbinders is een uniek leer- en ontwikkelprogramma waarin vier gemengde projectteams samenwerken aan vier aspecten:

 • Het creëren van draagvlak voor oplossingen die niet voor mogelijk werden gehouden.
 • Het duurzaam verbeteren van de onderlinge samenwerking met als doel om betere projectresultaten te realiseren.
 • Het scheppen van condities voor een lerend projectteam.
 • Werken aan je persoonlijke leiderschapsontwikkeling.

“Het is heel uniek dat je met drie partijen ruimte krijgt om dit te doen. In plaats van reactief problemen op te lossen, hebben we nu de kans gekregen de onderliggende oorzaken uit te zoeken en hier wat mee te doen. Hier hebben we in het lopende project profijt van, maar zeker ook in toekomstige projecten.”

Team IJsseldelta | Tobias van Dijk (Rijkswaterstaat), Serban Schouten (Royal HaskoningDHV), Robert Bosma (van Hattum en Blankevoort)

De Verbinders biedt handvatten om lastige obstakels en problemen in de onderlinge samenwerking inzichtelijk en bespreekbaar te maken. Wederzijds begrip en inzicht in elkaars drijfveren en belangen versterkt het onderlinge vertrouwen en het uiteindelijke projectresultaat. Je leert om zelf hiervoor condities te creëren, zowel voor je huidige als voor toekomstige projecten. Zo leer je bijvoorbeeld hoe je achterbannen en stakeholders kunt betrekken bij jullie projectuitdaging en jullie ontwikkelproces. Dit is essentieel voor het creëren van draagvlak voor lastige projectinterventies die nodig zijn om tot een gezamenlijk projectsucces te komen.

Samen leren met projectpartners van opdrachtgevers en opdrachtnemers

De Verbinders is opgezet voor deelnemers die een leidende rol vervullen binnen publieke bouw- en infraprojecten. Je neemt deel samen met je teamleden vanuit de opdrachtgever, aannemer, ingenieursbureau en/of een andere relevante stakeholder. Jullie hebben de intrinsieke motivatie en ambitie om projectissues open aan te gaan en de onderlinge samenwerking fundamenteel te verbeteren. Samen met drie vergelijkbare teams van andere projecten doorlopen jullie het Verbinderstraject. Op deze manier krijg je een meervoudige kijk op je eigen problematiek in jouw project.

Met je team ga je aan de slag met een actuele uitdaging. We doorlopen hierbij een systematiek die uitnodigt om veel tijd te besteden aan het doorgronden en begrijpen van de huidige context: waarom gaat het zoals het gaat? We betrekken hierbij diverse inspiratoren uit de wetenschap en praktijk. De verschillende teams reflecteren in een collegiale omgeving op elkaars tussentijdse resultaten om zo bewust met en van elkaar te leren.

“De verbinding die het programma belooft, ontstaat écht en de uitwisseling met andere groepen in het programma levert je inzichten op in hoe en waaraan ánderen binnen jouw sector werken.” 

Team Renovatie Waalbrug | Frank Hoogenboom (Rijkswaterstaat), Jeffrie Berg (VolkerRail), Marijke Coenders (Arup)

Praktijkgericht ontwikkelen en verbeteren

Deelname aan De Verbinders biedt je de mogelijkheid om met behulp van aansprekende modellen en inspiratoren te werken aan creatieve oplossingen en structurele verbetering van de samenwerking. Je gaat mogelijke of hardnekkige belemmeringen die samenwerking in de weg staan identificeren, de onderliggende oorzaken doorgronden en leren om deze belemmeringen weg te nemen. Je ontwikkelt met elkaar verschillende oplossingsrichtingen die je, tussen de bijeenkomsten door, direct in de dagelijkse praktijk test en toetst.

De Verbinders is geen programma dat je naast je werk doet, maar dat je in je werk helpt om beter en effectiever samen te werken. Niet alleen in termen van resultaten, maar ook van tijdwinst en werkplezier.

Je ontwikkelt jezelf en krijgt inzicht (buiten de waan van de dag) en tegelijk werk je aan de productie, dus per saldo levert het op de (middel)lange termijn tijd op.” 

Team Vast Onderhoud Wegen | Mijke Spiers (Rijkswaterstaat), Marijo Orgers (Mourik Groot Ammers), Bart Buchholtz (Rijkswaterstaat)

Concrete resultaten realiseren

Deelnemers aan de De Verbinders boeken resultaten op meerdere niveaus. Teams slagen er in om aantoonbare verbeteringen te realiseren in het aanpakken van actuele uitdagingen, vraagstukken of problemen. Daarnaast resulteert het samen deelnemen aan het programma in een verdieping van de onderlinge relatie. Op individueel niveau is er veel ruimte voor persoonlijke groei op het vlak van leiderschapsontwikkeling.

“De Verbinders heeft ons meer opgeleverd dan vooraf verwacht. (…) Door samen het probleem te ontleden en verbeteringen door te voeren ontwikkel je samen tot één groep. Het door ons aangepakte probleem heeft bovendien voor een structurele verbetering in de operatie gezorgd waar we beiden plezier van hebben.” 

Team Rijnstraat 8 | Florian de Lange (Rijksvastgoedbedrijf ), Wilco Wirjosoekarto (FM Haaglanden) en Danny Hommersen (BAM)

Doorlooptijd en planning

Het Verbinders-traject duurt ca. 6 maanden. Als projectteam start je met een startgesprek, waarin jullie leerdoelen en projectuitdagingen worden besproken. Het inhoudelijke traject bestaat uit:

 • Een kick-off van anderhalve dag (incl. avondprogramma en overnachting). Tijdens deze bijeenkomst werk je aan het expliciet maken van de projectuitdaging waarmee je aan de slag wilt en aan de gezamenlijke leerdoelen.
 • Vier bijeenkomsten van een dag (waarvan twee dagen incl. avondprogramma). Tijdens deze bijeenkomsten ga je in dialoog met een inspirator, die jullie vanuit een specifieke invalshoek naar de samenwerking laten kijken, en reflecteer je op elkaars tussentijdse resultaten.
 • Twee online reflectiesessies.
 • Een slotbijeenkomst van een dag (incl. gezamenlijk diner). Tijdens deze bijeenkomst presenteer je de eindresultaten van het traject.
 • Tussentijds werken jullie als team aan je eigen opgave en krijgen daarbij coaching en ondersteuning van de programmabegeleiders.

Meedoen

Deelnemen aan De Verbinders betekent dat je je committeert aan het volgende:

 • Je formeert een verbeterteam van 3 à 4 personen, dat een representatieve afspiegeling vormt van de samenwerking binnen jouw project. Dat zijn sleutelfiguren die voor verschillende samenwerkingspartners werken (opdrachtgever, aannemer, ingenieursbureau, beheerder of andere relevante stakeholder).
 • Elk van de verbeterteamleden vraagt een manager, leidinggevende of directeur om het verbeterteam in het verbeterproces als promotor te ondersteunen en om, waar nodig, verbindingen te leggen met de achterbannen. Deze promotors worden ook actief bij het programma betrokken.
 • Het verbeterteam neemt deel aan alle acht bijeenkomsten en werkt tussentijds door aan de gezamenlijke uitdaging. Voorafgaand aan de kick-off voer je als team een online startgesprek met de programmabegeleiders.
 • De investering voor het ontwikkeltraject bedraagt € 5.900,- exclusief BTW per deelnemer. Dit is inclusief alle begeleidings- en locatiekosten en de kosten van beschikbaar te stellen materialen.
 • Indien jouw project lid is van het Nd Projectennetwerk worden voor (maximaal 2) deelnemers uit jouw eigen team geen kosten in rekening gebracht. De deelnemers van andere stakeholders, zoals aannemers, ingenieursbureaus of bijvoorbeeld beheerders betalen wel ieder de deelnemersfee, zoals die hierboven staat aangegeven.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor deelname aan De Verbinders via deze link. De gegevens van je teamleden kunnen later doorgegeven worden. Er is plek voor maximaal 4 teams. Bij voldoende belangstelling gaan we een nieuw Verbinders-traject inplannen. Na aanmelding neemt een van onze programmamanagers hoe dan ook contact met je op. Meer informatie over het programma De Verbinders is te vinden op: www.deverbinders.nu.

Het programma De Verbinders is door Neerlands diep in cocreatie met BOB-KOB ontwikkeld met als doel om concrete invulling te geven aan de leidende principes van de Marktvisie. In de stuurgroep van De Verbinders zijn publieke opdrachtgevers, aannemers en ingenieursbureaus vertegenwoordigd. Het initiatief om deel te nemen aan De Verbinders kan bij elk van de drie partijen liggen. 

 • Maarten Kraneveld
 • Programmamanager